Enjoy a 15 minute walk down nostalgia lane with this video I stumbled upon on YouTube.